Legalitat Urbanística Apliclable

 

La vulneració de l'ordenament urbanístic es produeix tant mitjançant actuacions sense llicència com amb actuacions que no s'ajusten a ella.

La potestat de protecció de la legalitat urbanística és d'exercici preceptiu.

L'exercici d'aquesta potestat dóna lloc a la instrucció i la resolució d'un procediment, o de més d'un, que tenen per objecte, conjuntament o de manera separada, l'adopció de les mesures següents:

La restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic

La imposició de sancions

La determinació dels danys i els perjudicis causats.

 

 

 

 

 

Perits Arquitectes