Organització d´Obres, Procesos Constructius i Rendiment

 

Perits Arquitectes

 

El termini d'execució d'unes obres sovint esdevé motiu de litigi entre el promotor i l'empresa contractista.

Els pressupostos dels projectes d'execució incorporen uns rendiments de mà d'obra als seus preus, calculats en funció del temps mitjà previst per a la seva execució. Amb aquest rndiments es construeix el diagrama de barres que ens permet conéixer el temps ideal d'execució d'una obra.

Perits Arquitectes