Relacions de Veïnatge, Servituds i Immissions

 

Una servitud és un dret real que grava parcialment una finca amb un ús determinat. La servitud s'estableix entre dues finques, anomenades predi dominant i predi sirvent i suposa una reducció de les facultats del titular de la finca sirvent.

Per la forma de constituir-se les servituds poden ser:

Voluntàries: instituïdes mitjançant un acte jurídic (contracte, testament, ...), com ara les servituds de llums o les servituds de vistes

Forçoses o legals: imposades per la llei. Bé per raons d'interés dels particulars (regulades pel Codi Civil), o bé per raons d'utilitat pública (regulades per lleis administratives)

 

 

 

 

 

Perits Arquitectes